معماها :

۱-نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد؟   باد

2- آن کدام شب تاريک است که در ميان روز ديده ميشود؟ سیاهی چشم

3- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت، درخت پرگلي بي سايه ميگشت؟ آسمان پرستاره

4- آن چيست كه توكاف هست تو گاف نيست، تو لام هست تو ميم نيست، تو غين هست تو عين نيست؟کلاغ

5- آن چيست كو بود بي جان چار پا دارد و دو گوش عيان كه خوراكش بود زغال سياه كنج خانه بخوابد او گهگاه ؟ سماور

6- هر چيز كه مي خواهي، در من بنما پيدا فرقي نكند، هر چيز، حتي كه خود دنيا؟ حروف الفبا

7- الاکلنگ يزدي نه نون مي خواد نه سبزي، آب مي خوره فراوون نونشو ميده به مردم؟ آسیاب آبی

8- سخت است، سنگ نيست چارپاست، گاو نيست تخمگذار است، مرغ نيست؟لاک پشت

9- آن چيست كه اولش عبادتست و آخرش آشاميدني است؟ حجاب است كه اولش «حج» از عبادات است و آخرش «آب» از آشاميدنيها

10- آن چيست كه مرده ها و زنده ها با هم انجام مي دهند؟ گردش به دور زمين و گردش به دور خورشيد

11- آن چيست كه سر تاپايش نيم من نمي شود، اما يك اتاق را پُر مي كند؟ چراغ نفتي است كه با نورش اتاقي را روشن مي سازد

12- آن چيست كه هم ورزشگاه است، هم در ميدان جنگ و هم در بازار بزازها؟توپ

13- آن چيست كه هم درون شيشه است، هم درون جنگل و هم لبِ حوض؟شیر

14- آن چيست كه صدا دارد اما گلو ندارد؟باد

15- آن چيست كه درميان «گربه» ، «ماهي» است؟ گرمابه

16- آن چيست كه هم آنرا مي خوريم و هم آنرا مي گردانيم؟ چرخ

17- آن كدام واژه است كه باسوادترين و دانشمندترين مردم دنيا نيز آنرا غلط تلفّظ مي كنند؟واژه غلط

18- آن چيست كه پايش در سر است و رويش در پا؟ پارو

19- آن چيست كه بالاي سرماست، اما اگر برعكسش كنيم تبديل به «فلز» مي شود؟زلف

20- آن چيست كه من يكي دارم، تو دوتا داري، شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟نقطه

21- آن چيست كه هر چه به نيم روز و نيمه شب نزديكتر مي شويم بيشتر مي شود؟ تعداد ضربات زنگ ساعت ديواري

22- آن چه چيزي است كه هرچه با آن بنويسند تمام نمي شود؟دست

23- اولم اول زمستان، آخرم آخر باغ دومم رفته زبستان، آمده میان باغ؟ زاغ

24- آن چيست كه چهار در دارد و هر درش سه در و هر يك از اين درها سي در؟ سال و ماه و روز است كه بترتيب: سال چهار فصل دارد، فصل سه ماه و هر ماه 30 روز است.

25- آن چيست كه هم بچه دارد و هم تفنگ؟قنداق

26- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟چین آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟کره

27- اين سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه ميان کوه، گوشت بره؟ دندان وزبان

28- آن چیست كه مال توئه، اما خودت كمتر از همه به كارش مي بري؟اسم

29- آن چيست كه هر چه آنرا بيشتر بكشيم بلندتر مي شود؟خط

30- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟خواب

31- آن چيست قباي زرد در بر دارد اندام ظريف چون صنوبر دارد زرد است و معطر آيد به مشام تلخ است ولي طعمي چو شكر دارد?لیمو شیرین

32- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم، اما در حقيقت او ما رامي خورد؟ غصه

33- آن كدام جانوري است كه هرگز آب نمي نوشد؟موش کانگوروئی

34- آن چيست كه من مي روم و او هم مي رود؟سایه

35- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟پاکت

36- آن چيست که يکي است و هميشه با تو است؟خدا

37- آن چه باشد كه سر بر افلاك است پاي او غرق در دل خاك است رنگ او سرخ و زرد و گاه سياه گوشت شيرين و استخوان چاك است ؟درخت خرما

38- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم در اوست؟چشم

39- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبانِ اتاق

است؟کفش

40- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند، اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟تخمه

41- اين چيست كه تاج نقره بر سر دارد وز آتش سرخش تاج و افسر دارد نا كرده گناه روي او چون قير است بر گردنش از هر طرفي زنجير است ؟سرقلیان

42- آن كيست كه براي همه مردم لباس مي دوزد، اما خودش لخت است؟سوزن

43- آن چيست كه هم در نجاري است، هم در آشپزخانه؟رنده

44- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟ردپا

45- آن چيست كه هم انسان دارد، هم تخم مرغ و هم جاده؟شانه

46- آن چيست كه اگر به زمين بيفتد نمي شكند، در آب هم تر نمي شود؟سایه

47- آن چيست كه پاي كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟قارچ

48- به پرواز است در گلزار بسيار به غير از گل ندارد با كسي كار به بال نازكش نقشي است زيبا كه مي زيبد به آن گلها و گلزار؟پروانه

49- عجايب چيزكي ديدم سر پل كه آب در زير آتش مي زند غل؟ قلیان

50- آن چيست كه قسمتي از آن بدن پرندگان را مي پوشاند و بقيه آن قسمت دوم هندوانه است؟پروانه

51- آن چيست كه يك جناح و يك پا دارد جا در كف مهوشان رعنا دارد چون گرم شود، مدام در پر زدن است چون سرد شود، مقام عنقا دارد؟بادبزن

52- آن چیست که چهار پا است ولی قادر به راه رفتن نیست ؟ میزویا صندلی

53- آن چیست که یک پا دارد و هزار دست ؟درخت

54- اون چيه كه هم ماه داره و هم نون و هم داروخانه؟قرص

55- آن چيست که از هر دري داخل مي شود از هر شکافي بيرون مي رود.گرد مي شود و بالا و پايين مي رود. جاي پايش هم نمي ماند؟ باد

56- چه پرنده ايست که اگر نامش را برعکس کنيم نام پرنده ديگري مي شود؟زاغ

57- طرفه قصري ديده ام بي در دور هرحلقه، حلقه اي ديگر هر كه بگشايد اين معما را قطره آب آيدش ز بصر؟ پیاز

58- آن چيست كه در سه وقت كمياب شود گر آبتني كند، تنش آب شود گر گرم شود، گريه كند تا ميرد گر سرد شود، زندگي از سر گيرد؟یخ

59- چيست آن لعبت شتابزده روز و شب رفته و قدم نزده وقت غريدنش چو ابر بهار برف باريده و نمش نزده؟آسیاب

60- نامي است پسرانه كه اگر دو حرف اولش را برداريم، نام گلي مي شود؟ الیاس

61- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت بلور از آسمان افتاد و نشكست؟برف

62- چه عددي هستم؟ عددي سه رقمي: اگر به عدد ۶ تقسيم شوم، باقيمانده ام ۴ است. اگر به ۵ تقسيم شوم، باقيمانده ام ۳ است. اگر به ۴ تقسيم شوم، باقيمانده ام ۲ است. اگر به ۳ تقسيم شوم، باقيمانده ام ۱ است. اگر به ۲ تقسيم شوم، باقيمانده ام صفر است. با يادآوري اينكه كوچكترين عدد سه رقميم كه اين ويژگيها را دارد، حدس بزنيد که من چه عدديم؟عدد118

63- آن چيست به بستر آرميده با گوش و دهان و قد خميده از گوش و دهانش آدميزاد هم گفته سخن، و هم شنيده؟تلفن

64- يك بام كوچك بر ستوني مانند چتر، اما گياهم نوعی از من هم خوراكي است نام خودم را از تو خواهم؟قارچ

65- داخلش آب مي ريزند؛ اگر برعكس شود، خودش مي شود؟ تشت

66- آن چيست كه هم در تلويزيون است و هم در كتاب؟صفحه

67- اون چيه كه نه قفله و نه در، ولي بسته مي شه و باز مي شه؟شیرآب

68- پا ندارم، سفر شده كارم بيزبانم، ولي خبر دارم؟نامه

69- آن چه عددی است كه اگر وارونه اش كنيم، بيشتر مي شود؟عدد7

70- آن چيست كه هم در استان است و هم در دايره؟مرکز

71- چيست آن دانه هاي بي بر و پوست كه از او مي خورند دشمن و دوست خواهي او را شناسي، اي دانا او در آب است و آب دشمن اوست؟نمک

72- آن چيست که هر چه آب در آن بريزي پر نمي شود؟ آبکش

73- آن چيست که وقتي به اتاق مي آيد همه اتاق را پر مي کند؟ نورچراغ

74- در سبدی تعدادي سيب بود. سه نفر كه ما آنها را «الف» و «ب» و «ج» مي ناميم سيبها را به طور مساوي بين خود تقسيم كردند. «الف» دو تا از سيبهايش را به «ب» داد و در نتيجه سهم «ب» دو برابر «الف» شد. آيا مي توانيد بگوييد كه چند سيب در سبد بوده است؟18تا

75- آن چيست كه پس از جير جير كردن تخمي بسيار درشت و پنبه اي مي گذارد؟دوک نخ ریسی

76- كدام جمله معروف است كه ميليونها نفر آن را مي دانند و به زبان مي رانند، ولي هنگام گفتن آن لب بر هم نمي زنند؟   لا اله الا الله

77- آن چيست كه روز را روشن مي كند و كار را تمام؟حرف ر

78- چيستم؟ يك مدتي از وقت خود را روشنم چون شدم برعكس، معناي توان و نا شدم؟ روز

79- همه چيز می نويسد، ولي هيچ چيز نمی خواند؟ قلم

80- نام كدام جزيره است كه وارونه اش را بچه ها مي نويسند؟قشم

81- اولش خود نون است دومش وسط نور است سومش در خود روز است؟نوروز

82- قبا سبزي از اين كوچه گذر كرد, كه بوي كاكلش ما را خبر كرد؟بلال

83- اون چيه كه هميشه دستش روي صورتشه؟ ساعت

84- چيستم، اي نيك فال مي پرم من با دو بال سوزني دارم نهان جاي آن اندر دهان كوچكم من در نظر ليك هستم پرخطر؟پشه

85- به نظر شما آخر هر چیزی چیست؟حرف ی

86- آن چيست كه هميشه پيش روي شماست، ولي هرگز او را نمي بينيد؟آینده

87- در کجا دوشنبه قبل از شنبه می آید؟درکتاب لغت

88- آن چیست که آسمانش سبز است و شهرش قرمز و مردمانش سیاه ؟هندوانه

89- آن چيست كه هر چه آن را مي چينيم بزرگتر مي شود؟دیوار

90- دو شهر در جنوب و شمال کشورمان که تنها یک نقطه با هم فاصله دارند؟بوشهرو نوشهر

91- واحد اندازه گيري است كه برعكسش جانوری است خطرناك.؟لیتر و رتیل

92- آن چيست كه من يكي دارم، شما سه تا داريد، ايشان شش تا دارند.؟نقطه

93- هم فرشته است و هم پادشاه و هم سرزمين؟ملک

94- كدام رنگ است كه اگر دو حرف آخرش را برداري، يكي از نوشيدنيها مي شود؟قهوه ای

95- جثه بلند، شتر نيست پوست خال خالي، پلنگ نيست دو تا شاخ داره ، گاو نيست؟زرافه

96- نام جانوری را بنويسيد كه برعكس آنها هم خودشان باشد؟گرگ

97- نام چه شهري است كه سه حرف اولش نام يكي از حشرات و چهار حرف آخرش داستان بلند است؟کرمان

98- اگر روي تابلويي نوشته شده باشد «بابك خيس»، در آينه روبرو اين نوشته را چگونه مي خوانيم؟سیخ کباب

99- اون چيه كه هميشه دستش روي صورتشه؟ ساعت

100- آن چيست كه در برگ پناهي دارد رخت سيه و سبز كلاهي دارد پوستش بكنند و سينه اش چاك كنند من در عجبم كاين چه گناهي دارد؟بادمجان

101- نام شهري است كه اگر حرف اولش را برداريم، يكي از اشكال هندسي مي شود؟جهرم

102- هم سرخ و سفيد و سبز و آبي است خورشيد صفت هم آفتابي است مه نيست، ولي چو ماه روشن محفوظ هميشه در حبابي است؟لامپ

103- آن چيست كه شما براحتي قورتش مي دهيد و آن هم براحتي شما را قورت مي دهد؟آب

104- بگو آن چيست گاه استراحت در آن لم مي دهيم آزاد و راحت چو آن باشد، عزيزم صندلي چيست؟ جوابم را بفرما با صراحت؟مبل

105- دانه اي است كه اگر حرف اول آن را برداريم، نام يكي از غذاها مي شود؟ماش

106- آن چيست كه قسمت اولش نام حيواني است و قسمت دومش رنگ آسمان است؟مرغابی

107- اون چيه كه اگر گوشش رو بپيچوني، زبونش در مي یاد؟چراغ نفتی

108- سر پروانه را از تن جدا كن به پاي سرو زن، سر را رها كن به پايِ گل بزن، شكر خدا كن پس آنگه حاصل مقصود ما؟پول

109- آن چيست كه بي پا و سر و دست روان است؟ آن چيست كه اندر شكمش خلق نهان است؟ آن چيست كه بي پا و سر و دست روان است؟ آن چيست كه اندر شكمش خلق نهان است؟آب و خاک

110- آن چيست كه تا نبنديش، خوابت نمي برد؟پلک

111- آن چيست كه همه جا مي رود، اما هرگز كاشانه اش را ترك نمي كند؟لاک پشت

112- آن چيست كه هر چه مي روي او برجا مي ماند؟ردپا

113- آن نام كدام جانور است كه اگر برعكسش كنيم، نام يكي از ملتهاي باستاني خواهد شد؟مور

114- آن كدام ميوه است كه نام يكي از مردان اسطوره اي دوبار در آن تكرار شده است؟زالزالک

115- آن چيست كه آتش در دل و دو دست به كمر دارد؟سماور

116- كدام حيوان است كه هيچ وقت تشنه نمي شود، هيچ وقت نمي جنگد، ولي هميشه زره به تن دارد؟ماهی

117- آن چيست كه قسمت اولش از جوي بزرگتر است و قسمت دومش محل زندگي؟رودخانه

118- آن چيست كه قسمت اولش نام چهارپایي است و قسمت دومش مادر جوجه است؟شترمرغ

119- آن چيست كه دست و پا ندارد، ولي از همه جا بالا مي رود؟پیچک

120- بلند است، چنار نيست ترش است، انار نيست سبز است، خيار نيست؟ریواس

121- آن چیست که دست و پا ندارد ولی از دیوار بالا میرود؟  دود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:25  توسط سیدمهدی  |